Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Raša

TZO Raša

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/2022), članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Raša (SN 8/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Raša o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice općine Raša od 22.02.2024. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Raša, dana 23.02.2024. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Raša

broj izvršitelja: jedan izvršitelj (m/ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

 

Na ovom Natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se i na osobe ženskog i muškog spola.

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22, 64/23) kandidati za direktora/direktoricu moraju ispunjavati, sukladno odredbama članaka 21 . i 23 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/2022), sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Raša, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica općine Raša.

Na Natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, a u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. Stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osim naprijed navedenih uvjeta, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju  nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20).

II. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 1. ime i prezime kandidata/kinje, te osobni identifikacijski broj,
 2. adresu prebivališta,
 3. broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 4. naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 5. specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 6. vlastoručni potpis kandidata-kandidatkinje.

 

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stečene stručne spreme ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava – preslika Ugovora o radu, rješenja i slično iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);
 5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Raša, vlastoručno potpisan;
 6. dokaz o znanju jednog stranog jezika – presliku odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika;
 7. dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu – preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje
  rad na računalu;
 8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (,,uvjerenje o nekažnjavanju” nadležnog suda), ne starije od 30 dana od objave ovog Natječaja i vlastoručno potpisanu izjavu, ovjerenu u potpisu od javnog bilježnika, da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Napomene:
Sve gore navedene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornike odnosno ovjerene preslike će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

U skladu s odredbama članka 24. stavaka 1., 2., 3. i 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.);  direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno
posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st.3.); direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke zajednice (st.4.).

 

IV. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune prijave (prijave koje ne sadržavaju sve što moraju sadržavati sukladno ovom Natječaju) i nepravodobne prijave (prijave koje nisu podnesene u roku propisanom ovim Natječajem) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave, a podnositelji takvih (nepotpunih ili nepravodobnih prijava) neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Natječaj.

V. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja  je 10 dana od dana objave Natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice općine Raša, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave  javnog Natječaja na internet stranicama Turističke zajednice općine Raša (www.tz-rasa.hr ).

VI. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u prostorije Turističke zajednice općine Raša svakog radnog dana  u vremenu od 08:00 do 15 sati, i to sve na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAŠA

Nikole Tesle 1

52223 Raša

s naznakom:

„NATJEČAJ ZA DIREKTORA/DIREKTORICU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAŠA – NE OTVARAJ“

 

VII. Rok za predaju prijava na natječaj  moraju biti zaprimljene u Turističkoj zajednici općine Raša 10 (deset) dana od dana objave Javnog natječaja  na mrežnim stranicama općine Raša, odnosno 04.ožujka 2024.godine do 15:00 sati.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna komisija provesti će  intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati će biti pozvani na intervju putem elektronske pošte navedene u prijavi, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua biti će obavješteni najkasnije dva (2) dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi na  intervju u zakazano vrijeme i na određenom mjestu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Raša.

 

VIII. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe ovog Natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu Natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, Ll19/l).

IX. Ovaj Natječaj biti će objavljen na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Raša (www.tz-rasa.hr) i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

X. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Raša zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom Natječaju te ovaj Natječaj poništiti bez posebnog obrazloženja.

U Raši, dana 23.02.2024. godine.

Turističko vijeće Turističke  zajednice općine Raša

 

Raspisivanje Javnog natječaja za izbor direktora-direktorice Turističke zajednice Općine Raša

 

Scroll to Top