Telefon: +385 (0)52 874 505 | E-mail: info@tz-rasa.hr

Sv. Marina (Prkušnica)

Slikovito priobalno mjesto, smješteno na istočnoj obali Istre. Mali poluotok sa maslinicima i crkvom Sv. Marine, zatvara pitomi zaljev u čijem dnu se nalazi naselje i plodna udolina.

Najstariji tragovi naseljavanja Sv. Marine   imamo u bližoj okolici gdje je zabilježeno nekoliko gradinskih naselja i kamenih gromača datiranih u brončano doba. Pogodan strateški položaj, ugodna klima i plodna zemlja, pogodovali su naseljavanju rimskih obitelji u 1. i 2. st. Jedan rimski objekt nalazio  se na krajnjem južnom dijelu poluotoka, na mjestu gdje se danas nalazi crkva Sv. Marine. Na tom mjestu izgrađena je villa rustica, čiji su ostaci bili vidljivi početkom 20. st. U blizini vile na nepoznatom mjestu nalazila se i manja nekropola (groblje), čiji su ostaci otkriveni početkom 20. st. O kasnoantičkom i ranosrednjovjekovnom razdoblju svjedoči nam par ulomaka kasnoantičkog stakla nađenih u okolici crkve Sv. Marine i ulomak prozorske tranzene (kamene rešetke) koja je bila građevinski dio starije crkve.  Crkva Sv. Marine nadograđuje se u 12./13. st., a u njenom okolišu nalazilo se srednjovjekovno groblje. Postojanje crkve govori i o postojanju srednjovjekovnog naselja, čiji tragovi još uvijek nisu ubicirani. U okolici crkve, prema lokalnoj tradiciji, nalazio se nekada ženski samostan. Iz mletačkog razdoblja u Marini nemamo nikakvih tragova. Pretpostavlja se da je tada mjesto bilo naseljeno, da se u zaljevu nalazilo manje pristanište. Svoj procvat Marina doživljava početkom 19. st., kada se cijela Labinština zahvaljujući rudarenju intenzivnije razvija. U Marini se tada grade veće i modernije kuće, pokrivene crijepom, a stanovništvo se sve više okreće trgovini i pomorstvu. Početkom 20. st. mjesto ima trgovinu, oštariju i manji odjel financijske policije za  borbu protiv šverca na moru. Od 1905. do 1919. u Marini djeluje škola na hrvatskom jeziku, koju je otvorila družba Sv. Ćirila i Metoda.

Nakon rata započinje odumiranje mjesta, dio stanovništva odlazi iz tadašnje Jugoslavije ili se seli u veće gradove, zatvara se škola, jedrenjaci su nacionalizirani. Novi procvat Marina doživljava početkom 80ih, kada se mjesto sve više okreće turizmu. 1981. otvoren je autokamp Marina sa kapacitetom od 400 ljudi, danas kapaciteta 750. Danas je Marina u potpunosti okrenuta turizmu, osim spomenutog autokampa, stanovništvo se bavi iznajmljivanjem privatnog smještaja, ugostiteljstvo, a u autokampu se nalazi ronilački centar.

 

 

 

Crkva Sv. Marine

Crkva Sv. Marine smještena je na samom južnom dijelu poluotoka. Najstariji građevinski element crkve pronašao je B. Fučić sr. 20. st. u jednoj obližnjoj gromači. Pronađen je ulomak srednjovjekovne prozorske rešetke (tranzene) datirane u rani srednji vijek. Nažalost, to je zasada jedini element iz najstarijeg razdoblja gradnje crkve. Ono što se sa sigurnošću može potvrditi je to da druga faza izgradnje crkve potječe iz 12./13. st. kada se gradi crkva u romaničkome stilu sa upisanom apsidom. Adaptacijom crkve između 1925. i 1926. demontirana je apsida, a originalni pod napravljen od velikih pravilnih blokova kamenja (škrila), je posut betonom. Tada  je crkva nepovratno devastirana, što je nastavljeno do današnjih dana (primjer je nedavna adaptacija crkvene lopice). Namještaj unutar crkve je nov, a oltarna pala iz prve polovice 18. st. koja se nekada nalazila u crkvi danas je pohranjena u sakralnoj zbirci Pićna.